Pravidlá

Veľká FOTO-súťaž 2022

Pochváľte sa fotografiou svojho úlovku v magazíne Online Rybičky a zapojte sa do súťaže o atraktívne a hodnotné ceny. Každý mesiac hráte o hodnotné ceny. Zapojiť sa môžete v ľubovoľnom mesiaci v roku 2022, stačí vyplniť náš prihlasovací formulár. Môžete zaslať toľko fotografií, koľko chcete, no zakaždým s iným úlovkom a zároveň je potrebné, aby to nebola fotografia staršia ako z roku 2018 a aby nebola doteraz zverejnená v našom magazíne Online Rybičky.

Zaradený budete v tom čísle Online Rybičiek, počas prípravy ktorého svoj úlovok pošlete. O zverejnení Vás budeme informovať pomocou kontaktného emailu po zverejnení časopisu. Víťazom ceny za daný mesiac sa stane súťažná fotografia, ktorú vyberie redakcia.


Základné podmienky súťaže

  Súťaž prebieha od 1. 12. 2021 do 15. 12. 2022 vrátane.
•  O zaradení do súťaže a zverejnení Vašej fotografie v magazíne Online Rybičky Vás bude v dostatočnom predstihu informovať náš redaktor.
•  Každý mesiac roku 2022 hráte o cenu, ktorá bude zverejnená v magazíne Online Rybičky vždy s mesačným predstihom (cena pre január 2022 je zverejnená už v decembrovom čísle 2021 atď.)
•  Víťaza v danom mesiaci vyberie naša redakcia.
• 
 Meno víťaza v danom mesiaci bude zverejnené v magazíne Online Rybičky vždy v nasledujúcom mesiaci (víťaz za január bude zverejnený vo februárovom čísle atď.). 
•  Do súťaže je zapojený každý, kto v stanovenom termíne vyplní a pošle do našej redakcie fotografiu svojho úlovku spolu s potrebnými údajmi pomocou prihlasovacieho formulára na stránke https://www.rrr.sk/online-rybicky/velka-foto-sutaz/zapojenie-sa-do-sutaze/
•  Do súťaže sa dá zapojiť aj opakovane – no s inou súťažnou fotografiou s iným úlovkom, ktorý ešte nebol zverejnený v magazíne Online Rybičky a nie je starší ako z roku 2018.
•  Ďalšie podmienky pre zaradenie fotografie do súťaže: ryba/ryby na fotografii musia mať v zábere hlavu aj chvost, musia byť viditeľne živé a fotografia musí byť vyhotovená ešte pri vode. Fotky, na ktorých sú len časti rýb, mŕtve a doráňané ryby, či ryby fotené až doma, nebudú do súťaže zaradené. Podmienkou je aj dostatočná technická kvalita – teda fotografia musí byť ostrá, svetlá a musí mať dostatočnú veľkosť pre zverejnenie v magazíne Online Rybičky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo definitívneho rozhodnutia o zverejnení  fotografie do súťaže – môže udeliť výnimku z týchto kritérií.

 


Štatút súťaže Veľká FOTO-súťaž 

Štatút súťaže s názvom „Veľká FOTO-súťaž“

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť RRR plus s.r.o., Veľkonecpalská 17, 971 01, Prievidza, IČO: 44332190, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vl. č. 20587/R. Ďalej len „Usporiadateľ“.
Partneri súťaže: 
Ján Gábor ESOX, Mlynské Nivy 66, 821 05 Bratislava, IČO: 226 764 65, zapísaný v registri ObÚ Bratislava, číslo ŽR 102-6642.
FLAGMAN s.r.o., Dolná 5, 974 01, Banská Bystrica, IČO: 47 482 508, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vl. č.: 25567/S
Starfishing s.r.o., nám. Komenského 57, 68725 Hluk, ČR, IČ: 02355965, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81018
Egerfish s.r.o., Husova 284, 43923 Lenešice, ČR, IČO: 28750641, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, vložka B 30803

Súťaž sa spravuje výlučne týmito pravidlami:

1. Súťaž bude prebiehať od 1. 12. 2021 do 15. 12. 2022 v mesačnej periodicite v rámci jednotlivých vydaní magazínu Online Rybičky.
2. Do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto v stanovenom termíne pošle do redakcie Usporiadateľa fotografiu svojho úlovku spolu s potrebnými údajmi pomocou prihlasovacieho formulára, ktorý sa nachádza na stránke https://www.rrr.sk/online-rybicky/velka-foto-sutaz/zapojenie-sa-do-sutaze/
3. Do súťaže môže byť zaradená výhradne fotografia, ktorá nie je staršia ako z roku 2018 a ktorá doteraz nebola zapojená v úlovkovej súťaži v magazíne Online Rybičky. Zároveň je nutné, aby úlovok/úlovky bol/i na fotografii zachytené vrátane hlavy aj chvostu, aby boli ryby na nich v dobrej kondícii (nedoráňané, nekrvavé) a aby bola fotografia vyhotovená ešte pri vode v prírode. Podmienkou je aj dostatočná technická kvalita – teda fotografia musí byť ostrá, svetlá a musí mať dostatočnú veľkosť pre zverejnenie v magazíne Online Rybičky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo definitívneho rozhodnutia o zverejnení  fotografie do súťaže – môže udeliť výnimku z týchto kritérií.
4. Je možné zapojiť sa do súťaže s viacerými súťažnými fotografiami, no vždy s iným úlovkom a v súlade s bodmi 2 a 3 týchto pravidiel.
5. O zaradení do súťaže budú súťažiaci mailom informovaní Usporiadateľom po odoslaní fotografie.
6. Víťaza v danom súťažnom mesiaci určí výberom redakcia magazínu Online Rybičky.
7. Meno víťaza bude zverejnené vždy v nasledujúcom čísle magazínu Online Rybičky v sekcii Veľká FOTO-súťaž. Víťaza Usporiadateľ telefonicky či formou sms kontaktuje po vyhodnotení a dojedná podmienky doručenia výhry.
8. Ceny pre víťazov jednotlivých mesačných kôl venujú partneri súťaže a budú špecifikované a zverejnené vždy s mesačným predstihom v magazíne Online Rybičky v sekcii Veľká FOTO-súťaž.
9. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu, okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.
10. Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v jednotlivých, konkrétnych súťažných kolách v rámci jednotlivých vydaní magazínu Online Rybičky, na ktorú sa daná súťaž vzťahuje, nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú Usporiadateľovi.
11. Účastník zapojením sa do súťaže dáva Usporiadateľovi v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov /GDPR/ a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže (predovšetkým evidencia víťazov súťaže – z hľadiska ich zaevidovania na účely účtovníctva z dôvodu úhrady výhry a na poskytovanie svojich osobných údajov na účely doručenia výhry získanej výhercom v tejto súťaži Usporiadateľom určenej tretej osobe, u ktorej Usporiadateľ výhry zakúpil), pre účely poštovného styku so súťažiacim a evidencie týchto údajov a v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté pri prihlasovaní do súťaže na účely priameho marketingu. Účastník súťaže v prípade výhry dáva súhlas so zverejnením celého mena v magazíne Online Rybičky. O svojich právach pri ochrane osobných údajov sa dočítate TU.
12. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.
13. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Veľkej FOTO-súťaže aj počas jej priebehu. Zároveň sa nezaväzuje k informovaniu účastníkov o tejto zmene.
14. Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s pravidlami súťaže.


V Prievidzi, 26. 11. 2021
Juraj Vaňo, zástupca Usporiadateľa