Pravidlá

Velka FOTOsutaz

Pochváľte sa fotografiou svojho úlovku v magazíne Online Rybičky a zapojte sa do súťaže o atraktívne a hodnotné ceny. Spolu hráte o ceny v hodnote minimálne 2400 €. Zapojiť sa môžete v ľubovoľnom mesiaci v roku 2019, stačí fotografiu s potrebnými údajmi zaslať na adresu redakcia@rrr.sk. Môžete zaslať toľko fotografií, koľko chcete, no zakaždým s iným úlovkom a zároveň je potrebné, aby to nebola fotografia staršia ako z roku 2016 a aby nebola doteraz zverejnená v našom magazíne Online Rybičky.

O tom, v ktorom mesiaci budete zaradený do súťaže, a teda o tom, v ktorom čísle časopisu bude Vaša fotografia zverejnená a bude možné za ňu hlasovať, Vás bude vždy informovať náš redaktor ešte pred zverejnením daného čísla magazínu. Hlasovanie prebehne na stránke https://www.rrr.sk/online-rybicky/hodnotenie v sekcii Veľká FOTO-súťaž k patričnému mesiacu. Víťazom ceny za daný mesiac sa stane súťažná fotografia s najvyšším počtom hlasov.

Aby toho nebolo málo, okrem šance vyhrať hlasovanie v patričnom mesiaci, máte šancu stať sa jedným z 12 výhercov, ktorých vyžrebujeme v našej redakcii na konci roku 2019 spomedzi všetkých zúčastnených. Na 12 vyžrebovaných čakajú ceny, každá v hodnote minimálne 100 €.


Základné podmienky súťaže

  Súťaž prebieha od 29. 11. 2018 do 22. 11. 2019 vrátane.
•  O zaradení do súťaže a zverejnení Vašej fotografie v magazíne Online Rybičky Vás bude v dostatočnom predstihu informovať náš redaktor.
•  Každý mesiac roku 2019 hráte o cenu, ktorá bude zverejnená v magazíne Online Rybičky vždy s mesačným predstihom (cena pre január 2019 je zverejnená už v decembrovom čísle 2018 atď.)
•  Víťaza v danom mesiaci určí naše prehľadné internetové hlasovanie na stránke https://www.rrr.sk/online-rybicky/velka-foto-sutaz-2019/hlasovanie v sekcii Veľká FOTO-súťaž k patričnému mesiacu – víťazí fotografia s najvyšším počtom hlasov.
• 
 Meno víťaza v danom mesiaci bude zverejnené v magazíne Online Rybičky vždy v nasledujúcom mesiaci (víťaz za január bude zverejnený vo februárovom čísle atď.). 
  Na konci roku 2019 zo všetkých zúčastnených vyžrebujeme 12 víťazov, ktorí obdržia ceny v minimálnej hodnote 100 € – máte teda šancu vyhrať až 2-krát.
•  Losovanie 12 víťazov bude zverejnené formou online videa na našej facebookovej stránke @OnlineRybicky.
Výhercov kontaktujeme na základe získaných kontaktných údajov.
•  Spolu hráte o ceny v minimálnej hodnote 2400 €!

•  Do súťaže je zapojený každý, kto v stanovenom termíne pošle do našej redakcie na adresu redaktor@rrr.sk fotografiu svojho úlovku spolu s potrebnými údajmi v tomto rozsahu: miery úlovku – hmotnosť a dĺžka (ak sú známe), dátum, miesto a spôsob lovu, použitá nástraha a prípadne aj, či ste úlovok pustili späť do vody; potrebné kontaktné údaje: meno lovca, adresa a telefónne číslo pre možnosť kontaktu v prípade výhry.
•  Do súťaže sa dá zapojiť aj opakovane – no s inou súťažnou fotografiou s iným úlovkom, ktorý ešte nebol zverejnený v magazíne Online Rybičky a nie je starší ako z roku 2016.
•  Ďalšie podmienky pre zaradenie fotografie do súťaže: ryba/ryby na fotografii musia mať v zábere hlavu aj chvost, musia byť viditeľne živé a fotografia musí byť vyhotovená ešte pri vode. Fotky, na ktorých sú len časti rýb, mŕtve a doránané ryby, či ryby fotené až doma nebudú do súťaže zaradené. Podmienkou je aj dostatočná technická kvalita – teda fotografia musí byť ostrá, svetlá a musí mať dostatočnú veľkosť pre zverejnenie v magazíne Online Rybičky.

 


Štatút súťaže Veľká FOTO-súťaž 

Štatút súťaže s názvom “Veľká FOTO-súťaž”

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť RRR plus s.r.o., Veľkonecpalská 17, 970 01, Prievidza, IČO: 44332190, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vl. č. 20587/R. Ďalej len “Usporiadateľ”.
Partneri súťaže: 
Ján Gábor ESOX, Mlynské Nivy 66, 821 05 Bratislava, IČO: 226 764 65, zapísaný v registri ObÚ Bratislava, číslo ŽR 102-6642.
AWA´S EUROPE LTD, s.r.o., Kazanská 25, 821 06, Bratislava, IČO: 46879234, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl. č. 84979/B.
LINEAR CARP s.r.o., Galvaniho 4321/6, 821 04, Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50709828, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl. č. 117421/B.
Milan Tomík – Rybárske potreby KIMOT, SNP 28, 90901, Skalica, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Skalica, číslo živnostenského registra: 206-12658
FLAGMAN s.r.o., Dolná 5, 974 01, Banská Bystrica, IČO: 47 482 508, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vl. č.: 25567/S
FOX International Group LTD, 1 Myrtle Road, Warley, Brentwood, England, CM14 5EG, Company number 01144907
Starfishing s.r.o., nám. Komenského 57, 68725 Hluk, ČR, IČ: 02355965, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81018
Egerfish s.r.o., Husova 284, 43923 Lenešice, ČR, IČO: 28750641, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, vložka B 30803
GarantBaits s.r.o., Vodná 27, 949 24, Nitra, IČO: 47 590 378, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vl. č.: 36563/N

Súťaž sa spravuje výlučne týmito pravidlami:

1. Súťaž bude prebiehať od 29. 11. 2018 do 22. 11. 2019 v mesačnej periodicite v rámci jednotlivých vydaní magazínu Online Rybičky.
2. Do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto v stanovenom termíne pošle do redakcie Usporiadateľa na adresu redaktor@rrr.sk fotografiu svojho úlovku spolu s potrebnými údajmi v tomto rozsahu: miery úlovku – hmotnosť a dĺžka (ak sú známe), dátum, miesto a spôsob lovu, použitá nástraha a prípadne aj, či ste úlovok pustili späť do vody; potrebné kontaktné údaje: meno lovca, adresa a telefónne číslo pre možnosť kontaktu v prípade výhry.
3. Do súťaže môže byť zaradená výhradne fotografia, ktorá nie je staršia ako z roku 2016 a ktorá doteraz nebola zapojená v úlovkovej súťaži v magazíne Online Rybičky. Zároveň je nutné, aby úlovok/úlovky bol/i na fotografii zachytené vrátane hlavy aj chvostu, aby boli ryby na nich v dobrej kondícii (nedoránané, nekrvavé) a aby bola fotografia vyhotovená ešte pri vode v prírode. Podmienkou je aj dostatočná technická kvalita – teda fotografia musí byť ostrá, svetlá a musí mať dostatočnú veľkosť pre zverejnenie v magazíne Online Rybičky.
4. Je možné zapojiť sa do súťaže s viacerými súťažnými fotografiami, no vždy s iným úlovkom a v súlade s bodmi 2 a 3 týchto pravidiel.
5. Súťažiaci, ktorý sa pokúsi zapojiť do súťaže opakovane s už zaradenou fotografiou rovnakého úlovku, alebo pošle fotografiu v rozpore s bodmi 2 a 3 týchto pravidiel, nebude do súťaže zaradený.
6. O zaradení do súťaže bude súťažiacich mailom informovať Usporiadateľ vždy s dostatočným predstihom tak, aby súťažiaci včas vedeli, v ktorom čísle magazínu bude ich fotografia zverejnená. A to vždy ešte pred publikovaním daného čísla Online Rybičiek.
7. Víťaza v danom súťažnom mesiaci určí online hlasovanie na stránke https://www.rrr.sk/online-rybicky/velka-foto-sutaz-2019/hlasovanie/ hlasovanie v sekcii Veľká FOTO-súťaž k patričnému mesiacu.
8. Toto hlasovanie bude prebiehať vždy odo dňa publikovania daného čísla Online Rybičiek až do dňa uzávierky nasledujúceho čísla magazínu. Konkrétne dátumy budú zverejňované priebežne s mesačným predstihom v magazíne Online Rybičky v sekcii Veľká FOTO-súťaž.
9. Víťazom hlasovania sa stane fotografia s najvyšším počtom hlasov.
10. Hlasovať je možné za každú fotografiu výhradne jedenkrát, pričom je možné v jednom mesiaci hlasovať aj za viac ako jednu súťažnú fotogorafiu. Zaslaný hlas je hlasujúci povinný potvrdiť prostredníctvom svojho emailu.
11. Usporiadateľ si vyhradzuje právo preskúmať originalitu a jedinečnosť jednotlivých udelených hlasov ak vznikne podozrenie, že hlasovanie bolo zmanipulované. Neprimerane vysoké čísla pri úlovkoch budú po ukončení hlasovania prekontrolované. Ak Usporiadateľ zistí, že jedna súťažná fotografia získavala hlasy opakovane z rovnakej IP adresy alebo pomocou softvéru na maskovanie IP adresy, vyhradzuje si právo takýmto účastníkom upraviť počet získaných hlasov. V prípade opakovaného hlasovanie v rozpore s touto podmienkou bude súťažiaci diskvalifikovaný.
12. Meno víťaza hlasovania v danom mesiaci bude zverejnené vždy v nasledujúcom čísle magazínu Online Rybičky v sekcii Veľká FOTO-súťaž.
13. Víťaza v danom mesiaci zároveň vždy telefonicky či formou sms kontaktuje Usporiadateľ po vyhodnotení daného hlasovania. V rámci tohto hovoru budú dojednané aj podmienky doručenia výhry.
14. V prípade, že víťaz na hovor či sms-ku od Usporiadateľa nezareaguje do 3 pracovných dní, jeho výhra prepadá v prospech súťažiaceho s ďalším najvyšším počtom hlasov.
15. Účasťou v súťaži je súťažiaci automaticky zaradený do žrebovania v decembri 2019, kedy Usporiadateľ vyžrebuje zo všetkých zúčastnených 12 výhercov, ktorí získajú cenu v minimálnej hodnote 100 €.
16. Toto žrebovanie prebehne formou online videa vysielaného naživo na našej facebookovej stránke @OnlineRybicky. Výhercov kontaktujeme na základe získaných kontaktných údajov.
17. Ceny pre víťazov jednotlivých mesačných kôl venujú partneri súťaže a budú špecifikované a zverejňené vždy s mesačným predstihom v magazíne Online Rybičky v sekcii Veľká FOTO-súťaž.
18. Ceny pre 12 vyžrebovaných víťazov zverejní Usporiadateľ najneskôr do konca novembra 2019. 
19. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu, okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.
20. Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v jednotlivých, konkrétnych súťažných kolách v rámci jednotlivých vydaní magazínu Online Rybičky v roku 2019, na ktorú sa daná súťaž vzťahuje, nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú Usporiadateľovi.
21. Účastník zapojením sa do súťaže dáva Usporiadateľovi v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov /GDPR/ a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže (predovšetkým evidencia víťazov súťaže – z hľadiska ich zaevidovania na účely účtovníctva z dôvodu úhrady výhry a na poskytovanie svojich osobných údajov na účely doručenia výhry získanej výhercom v tejto súťaži Usporiadateľom určenej tretej osobe, u ktorej Usporiadateľ výhry zakúpil), pre účely poštovného styku so súťažiacim a evidencie týchto údajov a v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté pri prihlasovaní do súťaže na účely priameho marketingu. Účastník súťaže v prípade výhry dáva súhlas so zverejnením celého mena v magazíne Online Rybičky. O svojich právach pri ochrane osobných údajov sa dočítate TU.
22. Ak hodnota výhry presiahne 350 Eur, je výherca povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po obdržaní výhry. Usporiadateľ, ako organizátor súťaže má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 cit. zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady organizátora alebo poskytovateľa výhry.
23. Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
24. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.
25. Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s pravidlami súťaže.


V Prievidzi, 29. 11. 2018
Juraj Vaňo, zástupca Usporiadateľa